Dlažba
Ploty
Cestné prvky
Tvárnice

Všeobecné obchodné a predajné podmienky

Všeobecné obchodné a predajné podmienky Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa Všeobecných obchodných a predajných podmienok a nadobúdajú platnosť po predložení objednávky kupujúcim a jej akceptovaním predávajúcim alebo po uzatvorení kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním nezáväznej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Klartec, spol. s r.o., so sídlom Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 36 231 355 , zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11378/T, IČO DPH: SK 20 20 16 43 22, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa uzatvára po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a dodávateľom po vyjasnení si obsahu dodávky, pričom ako prvotný podklad pre spracovanie objednávky bude nezáväzná objednávka odoslaná elektronicky cez objednávkový formulár.

Platba sa uskutočňuje predovšetkým prevodom na účet predávajúceho, uhradením preddavkovej faktúry alebo v hotovosti pri osobnom odbere tovaru. Osobným odberom sa myslí odber tovaru kupujúceho v mieste výroby: Prevádzka Malženice č. 365. Iný spôsob platby sa môže uskutočniť len na základe preukázateľnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. úpna cena Všetky kúpne ceny sú platné, ak nie je písomne dohodnuté inak. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru. V cene výrobkov je zahrnutá nakládka na dopravný prostriedok.

Platba/Kúpna cena bude uhradená:
  • Bezhotovostným prevodom v plnej výške kúpnej ceny na účet predávajúceho (č.ú.:26 29 23 10 40/1100) ktorý je uvedený v e-maili, ktorý kupujúci obdrží po odoslaní objednávky. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  • Uhradením preddavkovej faktúry
  • V hotovosti pri osobnom odbere tovaru
V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri odbere tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

Dodacie podmienky  - Palety 

Výrobky sú dodávané na paletách. Predávajúci je povinný tovar zabaliť spôsobom vhodným na prepravu tovaru. Prepravu zabezpečuje kupujúci alebo predávajúci, podľa požiadaviek v záväznej objednávke, ktorá bude vyhotovená po vzájomnej komunikácii medzi dodávateľom a odberateľom.

Ak kupujúci v záväznej objednávke požiada o zabezpečenie dopravy, predávajúci poskytne túto službu kupujúcemu za úhradu, pričom náklady spojené s vykládkou tovaru (najmä stojné a manipulácia) na mieste určenia tiež znáša kupujúci. Pre spôsob platby platia ustanovenia v časti „Kúpna zmluva“.

Kupujúci má právo vrátiť palety predávajúcemu do troch mesiacov od ich prevzatia za podmienky, že palety sú rovnakého druhu a nepoškodené. Pri vrátení paliet sa účtuje amortizácia 1 €/paleta.

Vrátenie tovaru

Pri objednávke cez internet má kupujúci právo do siedmich dní od prevzatia tovaru vrátiť tovar späť predávajúcemu bez udania dôvodu. Podmienky prevzatia vráteného tovaru – tovar musí byť nepoškodený, uložený na pôvodnej palete, ktorá musí byť originálne zabalená, obal neporušený.

Prípadné spory sa budú riešiť prednostne dohodou a v prípade neúspechu bude miestom súdu Trnava.

Záruka za kvalitu, reklamácia

Výrobky spĺňajú kritériá kvality STN EN a nesú značku zhody „CE“. Kópia Vyhlásenia o zhode je priložená ku kúpnej zmluve alebo sa vystaví na požiadanie v sídle predávajúceho.

Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu výrobkov v zmysle príslušnej STN EN 24 mesiacov od dátumu výroby, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté neodbornou manipuláciou s tovarom a pri nedodržaní technologických a montážnych predpisov. Na drobné farebné rozdiely a výkvety, ktoré však neovplyvnia účel použitia, sa záruka neposkytuje.

Kupujúci je povinný skontrolovať priamo pri odbere množstvo a neporušenosť balenia. Ak je zistený nesúlad so záväznou objednávkou, za prítomnosti prepravcu treba vyhotoviť záznam o chybách.

Ak je zistené poškodenie, za prítomnosti prepravcu treba vyhotoviť záznam o chybách. V prípade zistených chýb, tieto ihneď reklamovať a to ešte pred zapracovaním (použitím) výrobkov do stavby, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Prepravované tovary sú poistené a zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca.

V prípade oprávnenej reklamácie v rámci trvania záručnej doby sa predávajúci zaväzuje odstrániť chyby na základe písomnej reklamácie kupujúceho adresovanej do sídla predávajúceho alebo odoslaním správy na e-mail: dlazba@terrabella.sk , ktorého prijatie musí predávajúci potvrdiť spätnou odpoveďou.

Postup reklamácie v prípade oprávnenej reklamácie:

Kupujúci pošle e-mail na adresu dlazba@terrabella.sk alebo list na adresu Klartec, spol. s r.o., Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, v ktorom uvedie typ výrobku, číslo predajného dokladu, presný popis chýb a požiadavku reklamácie.

Po obdržaní reklamácie bude kupujúci informovaný o ďalšom postupe. Reklamácia sa uskutoční podľa rozsahu poškodenia výrobkov. Ak by bránila pôvodnému použitiu výrobku, kupujúci má nárok na bezplatnú výmenu výrobku. Reklamovanie jednotlivých výrobkov neoprávňuje k reklamácii celej dodávky.

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.