KATALÓG PRODUKTOV
TERRABELLA ↓ ↓ ↓

Katalóg TERRABELLA

Pozemky Tovarníky

Voderady Panské

Hlavná stránka > Archív noviniek > Vzdelávanie zamestnancov – zvyšujeme adaptabilitu spoločnosti

Vzdelávanie zamestnancov – zvyšujeme adaptabilitu spoločnosti

Sekcia: Vzdelávanie zamestnancov – zvyšujeme adaptabilitu spoločnosti

Spoločnosť Klartec spol. s r.o. získala nenávratný finančný príspevok na podporu vzdelávania a posilnenia zamestnanosti v spoločnosti v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, výzva DOP-SIA-2008/1.2.1/01.

Projekt s názvom Vzdelávanie zamestnancov – zvyšujeme adaptabilitu spoločnosti prebiehal od apríla 2009 a bol ukončený v októbri 2010. Na vzdelávanie zamestnancov dostala spoločnosť nenávratný finančný príspevok vo výške 39 876, 92 EUR, vlastnými prostriedkami prispela v sume 2098, 78 EUR.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie adaptability podniku investíciou do rozvoja ľudského kapitálu prostredníctvom nasledovných vzdelávacích aktivít:

•  vzdelávanie v oblasti manažérskych aktivít
•  vzdelávanie v oblasti jazykových zručností
•  vzdelávanie v odbornej oblasti

K výsledkom projektu pomohli tieto aktivity:

•  Seminár Finančný manažment

Výsledkom seminára bolo poukázanie na typické nedostatky pri práci s financiami a sumarizácia najčastejších chýb pri finančnom manažmente, ktorých súčasťou boli  odporúčania, ako sa nedostatkom vyhnúť. Zamestnanci spoločnosti Klartec si účasťou na seminári osvojili poznaky o najjednoduších spôsoboch zvyšovania príjmov, o faktoroch, ktoré ovplyvňujú schopnosť mať dostatok financií, finančnom plánovaní a kontorle bankových účtov.

•  Seminár Ako dosahovať svoje ciele

Zamestnaci zlepšili svoje schopnosti pri vytyčovaní firemných cieľov, určovaní stratégií, a postupov k ich dosiahnutiu. Súčasťou seminára bolo praktické cvičenie, o tom, ako si ovojiť metódu určovania priorít


•  Seminár Medziľudské vzťahy

Výsledkom seminára bolo pochopenie, ako fungujú medziľudksé vzťahy, čo je porozumenie, dobrá komunikácia, sila emócií a ich zvládnutie. Seminár sa venoval profesionálnej, ale aj súkromnej rovine medziľudkých vzťahov a prispel k zlepšeniu komunikácie a pochopeniu spolupracovníkov.


•  Neuveriteľný seminár o predaji

Lektori seminára Neuveriteľný seminár o predaji odovzdali zamestantncom spioločnosti Klartec vedomosti o tom, ako treba budovať dôveru zákanzníka, úspešne zvládnuť námietky, zákazníkov, získať schopnosť príjemným spôsobom rokovať a uzatvárať obchody. A v prípade neúspechu rozpoznať svoje chyby. Súčasťou semíinára boli aj praktické skúšky pri vedení obchodného rozhovoru. Zamestnanci spoločnosti Klartec si tak mali možnosť rozvinúť "soft skills".


•  Seminár Ako zlepšiť predaj pomocou plánovania

Ako dosahovať obchodné ciele pomocou plánovania, schopnosť určiť, ako ciele dosiahnuť, schopnosť určiť zákazníkove a svoje priority boli témy, ktoré zamestnancom  pomohli pochopiť zmysel plánovania pri obchodných aktivitách firmy.  Zameranie seminára spočívalo v plánovaní obchodných aktivít schopnosti získať prehľad o svojich obchodných výkonoch.

•  Vodcovské schopnosti

Výsledkom seminára bolo objasnenie, ktoré kvality oprávňujú človeka postaviť sa zoči-voči skupine ľudí, vydať jej príkaz a mať právo dominevať sa, že bude skutočne vykonaný. Znalosti, ktoré musí vodcovská osoba ovládať, aby mohla ľudí nadchnúť, inšpirovať a spôsobiť skutočnú oddanosť tímu založenú na pravde a zdravom rozume.

•  Budovanie firemnej kultúry

Získanie zručností v oblasti firemnej kultúry, obliekania, jazykových zručností na posilnenie konkurečného prostredia.

•  AutoCAD

Oboznámenie sa s problematikou, pracovanie s príslušnými nástrojmi (teoretické, aj praktické znalosti). Vytváranie zložitých výkresov pomocou pokročileších pracovných nástrojov. Oboznámenie sa s nadštandarnými funkciami aplikácie AutoCAD a schopnosť exportovať a importovať výkresy. Oboznámenie s normami a ich využitím pri tvorbe výkresua technickej dokumentácie.

•  Anglický jazyk

Zdokonalienie sa v používaní cudzieho jazyka, tak, aby zamestnanci spoločnosti zvládli bez problémov bežnú obchodnú komunikáciu na priemernej úrovni.

•  Nemecký jazyk

Zdokonalienie sa v používaní cudzieho jazyka, tak, aby zamestnanci spoločnosti zvládli bez problémov bežnú obchodnú komunikáciu na priemernej úrovni.

•  Španielsky jazyk

Zdokonalienie sa v používaní cudzieho jazyka, tak, aby zamestnanci spoločnosti zvládli bez problémov bežnú obchodnú komunikáciu na priemernej úrovni.

Cieľovou skupinou boli všetci zamestnanci spoločnosti.

Vydané publikáciezamerané na šírenie výsledkov projektu , webové stránky alebo iné aktivity:

- Tlačová správa poslaná redaktorom  - apríl 2009

- Inzercia v týždenníku TREND zo dňa 16.04.2009

- Inzercia v týždenníku TREND zo dňa 25.11.2010

- Tlačová správa uverejnená v týždenníku TREND  v čísle 47/2010, str. 55

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o programe a možnostiach podpory nájdete na www.esf.gov.sk  a www.sia.gov.sk 

Názov projektu: Vzdelávame zamestnancov - zvyšujee adaptabiltu spoločnosti

Miesto realizácie projektu: Trnavský samosprávny kraj

Číslo Výzvy:  DOP – SIA – 2008/1.2.1/01

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie: 1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest  prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov,  podnikov a podpory podnikania

Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis:DM – 3/2008

<< < | 1 | 2 | > >>
<< < | 1 | 2 | > >>
Nákupný košík
V košíku nemáte žiaden tovar

Zákaznícky servis

0915 383 092 Terrabella eshop@terrabella.sk
Zabezpečujeme aj
dopravu a vykládku
tovaru
Možnosť odberu aj v
malých množstvách
od 5m2